DOTACJA W PROJEKCIE "Droga do własnej firmy"UWAGA!!! Spełnienie warunków grupy docelowej i zakwalifikowanie do projektu nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego!

Po zakończonym etapie szkoleniowo-doradczym uczestnicy projektu będą składali wnioski o udzielenie wsparcia finansowego.
Od tego czasu uczestnicy będą mogli również rozpocząć rejestrację działalności gospodarczej (zgodnie z harmonogramem realizacji projektu czas ten przypada na listopad/grudzień 2010).
Złożone wnioski o udzielenie wsparcia finansowego będą podlegały ocenie przez Komisję Oceny Wniosków - KOW.
Komisja dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia w oparciu o biznes plany opracowane podczas etapu doradztwa.
Na podstawie stworzonej listy rankingowej zostaną podpisane umowy o udzielenie wsparcia. Dotacje będą wypłacane BO w transzach (zgodnie z wytycznymi - uwzględniając formę zabezpieczenia, pułapy wysokości transzy). BO będą mieli obowiązek odpowiednio udokumentować poniesione wydatki i je rozliczyć. Uczestnicy (24 osoby) będą mieli możliwość otrzymania dotacji w wysokości średnio 32 tys. PLN. Kwota przyznanej dotacji będzie wynikała z założeń biznes planu i potrzeb BO (z uwzględnieniem wytycznych działania 6.2 w sprawie kwalifikowalności wydatków). Ogólne zasady przyznania wsparcia finansowego

Przekazanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości polega na udzieleniu uczestnikowi projektu wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego podmiotu (np. zakup drobnego sprzętu, mebli itp.). W naszym projekcie założyliśmy, iż wsparcie to będzie wynosiło średnio 32tys. zł. Wsparcie dotacyjne zostało przewidziane dla 24 osób spośród 32 osobowej grupy uczestników projektu.
Środki finansowe przyznawane są na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego złożonego przez uczestnika projektu.

UWAGA! Udzielenie wsparcia finansowego jest uzależnione od ukończenia co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Projekcie (szkoleń i doradztwa).

Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości może być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez wnioskodawcę (w tym m.in. na środki transportu, środki obrotowe, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych).
Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie powinno stanowić pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, ubezpieczenia).
Wydatki na promocję i reklamę nie powinny przekroczyć 10% wartości wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Nie uznaje się za wydatki na reklamę i promocję wydatków na druk ofert handlowych, wizytówek, papierów firmowych, wykonania i montażu wymaganych prawem szyldów lub zamieszczenie oferty w Internecie, o ile materiały te zawierają jedynie treści informacyjne bez określeń wartościujących. Określenia wartościujące stanowią zwroty np.: "najlepsza oferta", "profesjonalna obsługa".
Zakup środków transportu powinien być dobrze uzasadniony, nie może być celem samym w sobie, a jedynie usprawnić prowadzenie działalności, o której dofinansowanie stara się uczestnik projektu. O dofinansowanie zakupu środków transportowych, mogą starać się jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w sektorze transportu i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w biznes planie.
Kwota całkowita nabytych ze środków otrzymanej dotacji aktywów obrotowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie powinna przekroczyć 25% wartości dotacji. Kwota powyższa winna być w szczególności przeznaczona na zakup surowców i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności.


Wsparcie finansowe wypłacane jest w systemie zaliczkowo - refundacyjnym, w sposób uzależniony od przedstawionych zabezpieczeń.

Proponowane formy zabezpieczeń Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.
Uczestnik projektu zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia w rodzaju oraz w terminie określonym w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. Wybór formy zabezpieczenia należy do uczestnika projektu, który - składa w tej sprawie oświadczenie przed podpisaniem umowy.
Należy pamiętać, iż prostsza forma - weksel in blanco skutkuje wypłatą wsparcia finansowego w kilku mniejszych transzach. Poręczenie daje możliwość otrzymania większej części dotacji już w pierwszej transzy.
W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie weksla in blanco wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości będzie wypłacane w transzach określonych w umowie, do 30% wartości wsparcia, ale nie mniejszych niż 15%. Pierwsza transza zostanie przekazana w formie zaliczki, każda kolejna transza zostanie przekazana po rozliczeniu poprzedniej, aż do osiągnięcia 85 % wartości wsparcia finansowego. Pozostała część środków (płatność końcowa) zostanie przekazana beneficjentowi pomocy w formie refundacji, po ostatecznym rozliczeniu wszystkich wydatków niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym).

Uzasadnieniem wyboru takiej formy zabezpieczenia dotacji jest fakt, iż weksel in blanco jest jednym z najdogodniejszych sposobów zabezpieczania umów w obrocie gospodarczym oraz znacznie upraszcza, przyśpiesza oraz zapewnia bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

W przypadku wyboru formy zabezpieczenia w postaci poręczenia środki przekazywane są w dwóch transzach. Pierwsza transza będzie przekazana w formie zaliczki. Druga transza (płatność końcowa) zostanie przekazana beneficjentowi pomocy w formie refundacji, po ostatecznym rozliczeniu wszystkich wydatków niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym), przy czym druga transza powinna stanowić od 15 do 30 % wartości wsparcia.

Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy uczestnik projektu ponosi na własne ryzyko. Prawidłowe wykorzystanie wsparcia finansowego jest uwarunkowane obowiązkiem utrzymania działalności gospodarczej lub bycia członkiem spółdzielni przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz przestrzegania Umowy w zakresie przeznaczenia tych środków. Złamanie jednego z powyższych warunków skutkuje powstaniem obowiązku zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami.